GIA NGỌC IMT 2015 - 2022: Hành trình 7 năm xây dựng và phát triển